SHARE
biografi-syaikh-ali-jumah

Biografi Syaikh Ali Jum’ah, Ulama Al-Azhar – Siapa yang tak kenal dengan sosok yang ‘alim dan ‘allamah ini, seorang mantan mufti Mesir yang banyak mengarang berbagai buku dalam berbagai disiplin ilmu. Namun demikian, Untuk lebih mengenal beliau, berikut kami akan mengulas biografi sang syaikh dengan judul Biografi Syaikh Ali Jum’ah ulama Al Azhar.

Biografi Syaikh Ali Jum’ah

Beliau mempunyai nama Abu Ubadah Nuruddin Ali bin Jum’ah bin Muhammad bin Abdul Wahhab bin Salim bin Abdullah bin Sulaiman, al-Azhari al-Syafi’i al-Asy’ari. Syaikh Ali Jum’ah dilahirkan di Kota Bani Suef pada Senin 7 Jumadal Akhir 1371 H/3 Maret 1952 M. Lahir dari sepasang insan terhormat yang selalu mengabdikan diri kepada Allah. Ibunya bernama Fathiyah Hanim binti Ali bin ‘id merupakan seorang wanita shalehah yang sangat menjaga shalatnya semenjak usia baligh. Sementara ayahnya adalah Syeikh Jum’ah bin Muhammad yaitu seorang ahli figh lulusan fakultas hukum universitas Kairo.

Syaikh Ali Jum’ah dibesarkan dalam didikan kedua orang tuanya. Semenjak kecil beliau dibiasakan dengan akhlkaq dan kemuliaan, diajarkan ilmu dan taqwa. Semenjak itu pula beliau juga sudah terbiasa dengan berbagai buku milik ayahnya, bahkan hingga sekarang buku-buku tersebut masih tersimpan di pustaka pribadi beliau.

Masa pengembaraan ilmu pengetahuan syaikh Ali jum’ah sudah dimulai sejak beliau berusia 5 tahun. Tahun 1963 beliau menamatkan pendidikan jenjang ibtidaiyyah, dan pada tahun 1966 mendapatkan ijazah jentang stanawiyyah dikota kelahiraannya Bani Suef. Pada fase berikutnya beliau mulai pindah ke Kairo bersama kakak perempuannya yang kala itu masuk ke fakultas Arsitektur di Universitas Kairo. Begitu juga Syaikh Ali Jum’ah kecil memulai pendidikan di jenjang madrasah aliyah hingga selesai pada tahun 1969. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di ‘Ainu Syam dan mendapat gelar sarjana perdagangan tahun 1973.

Selanjutnya, syaikh ALi Jum’ah melanjutkan pendidikannya ke Universitas AL-Azhar dan disana beliau mulai bertemu dengan para masyaikh al azhar. Bersama masyaikh inilah beliau mulai mengahafal kitab kita dasar dalam berbagai disiplin ilmu seperti kitab Tuhfatul Athfal dalam Ilmu Tajwid, kitab Alfiyah Ibnu Malik dalam Ilmu Nahwu, kitab al-Rahabiyah dalam Ilmu Waris, kitab al-Ghayah wa al-Taqrib dalam Ilmu Fikih, al-Mandzumah al-Bayquniyah dalam Ilmu Mustalah Hadis, dan beberapa kitab lainnya sebagai tauthiat untuk menuju kejenjang yang lebih tinggi.

Tak lama di al-Azhar beliau mendapat gelar LC (license) dalam bidang Dirasat Islamiyah wa al-‘Arabiyah Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1979. Kemudian langsung melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syari’ah wa al-Qanun dengan jurusan ushul figh, pada tahun 1985 beliau mendapatkan gelar Master dengan peringkat cum laude. Berikutnya pada tahun 1988 beliau mendapatkan gelar Doktor pada fakultas yang sama dan jurusan yang sama dengan peringkat summa cum laude.

Guru-Guru Syaikh Ali Jum’ah

Beliau termasuk seorang ulama yang dilahirkan oleh al-Azhar dengan bimbingan syaikh-syaikh yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Di antara guru guru syaikh ALi Jum’ah adalah:

 • Syeikh Abdullah bin Siddiq al-Ghumari, pakar hadis pada zamannya, yang telah menghafal lebih dari lima puluh ribu hadis lengkap dengan sanadnya. Syeikh Ali Jum’ah membaca di hadapannya kitab Shahih Bukhari, kitab Muwattha Imam Malik, kitab al-Luma’ fi Ushul Fiqh karya Imam Syairazi. Syeikh Abdullah al-Ghumari mengijazahkan beliau dalam meriwayatkan hadis dan telah mengijazahkan beliau dalam berfatwa.
 • Syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ini seorang ulama yang terkenal dengan ilmunya yang sangat mendalam kala itu. Kepadanya beliau membacakan kitab al-Adab al-Mufrad karya Imam Bukhari. Suatu saat Syeikh Ali Jum’ah melakukan penelitian ulang terhadap kitab Ushul Fiqh karya Syeikh Muhammad Abunnur Zuhair, dan beliau menuliskan ijazah yang beliau dapatkan dari Syeikh Muhammad Abunnur di dalam buku itu. Kemudian Syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah berkata, “Kami terima ijazah buku ini darimu!”. Sebuah kehormatan yang besar bagi Syeikh Ali Jum’ah saat gurunya yang telah dikenal dengan keluasan ilmunya mengambil riwayat sebuah buku darinya.
 • Syeikh Muhamamd Abunnur Zuhair, Wakil Rektor Universitas al-Azhar, seorang pakar Usul Fikih dari Universitas al-Azhar, anggota lembaga fatwa. Kepadanya Syeikh Ali Jum’ah membacakan kitabnya Usul Fikih yang memiliki tebal empat jilid di rumahnya. Dan Syeikh Muhammad Abunnur telah memberinya ijazah untuk mengajar dan berfatwa.
 • Syeikh Jadurrabi Ramadhan Jum’ah, Dekan Fakultas Syariah wa al-Qanun Universitas al-Azhar saat itu, yang dikenal dengan sebutan “Syafi’i Kecil” karena keluasan ilmunya dan keahliannya dalam bidang fikih mazhab Imam Syafi’i. Syeikh Ali Jum’ah belajar fikih Syafi’i kepadanya, begitu juga belajar kitab al-Asybah wa al-Nazair tentang kaidah fikih karya Imam Suyuthi hingga beliau menghafalkannya. Syeikh Jadurrabbi suatu saat pernah berkata kepada Syeikh Ali Jum’ah di hadapan kawan-kawannya, “Penamu ini lebih baik dari penaku.”
 • Syeikh Jadulhaq Ali Jadulhaq, Syeikh al-Azhar yang juga memasukkannya ke dalam lembaga fatwa.
 • Syeikh al-Husaini Yusuf al-Syeikh, guru besar ilmu Syariah dan Usul Fikih di al-Azhar.
 • Syeikh Abdul Jalil al-Qaransyawi al-Maliki, guru besar Ilmu Fikih di al-Azhar.
 • Syeikh Abdul Aziz al-Zayyat. Dihadapannya membacakan kitab Mughni Muhtaj syarh al-Minhjad, kitab Fiqh madzhab Syafi’i
 • Syeikh Muhammad Ismail al-Hamdani.
 • Syeikh Ahmad Muhammad Mursi al-Naqsyabandi. Beliau pun dikabarkan pernah mengikuti majlis riwayat hadis yang diajar oleh Syeikh Yasin al-Fadani.
Baca Juga:  Amalan, Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun Islam/Hijriah

Selain itu, ada juga guru-gurunya sebagai tempat beliau mengambil ilmu secara umum dan juga mendapatkan ijazah dari mereka, diantaranya adalah:

 • Syaikh Muhammad al-Hafidz al-Tijani, Syaikh Thoriqah Tijaniyah
 • Syaikh Ibhrahim Abul Khasyab, pengajar Sastra di al-Azhar, penyair revolusi tahun 1919
 • Syaikh Muhammad Mahmud Farghali, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
 • Syaikh al-Sayyid Shalih ‘Awadl, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
 • Syaikh Ismail al-Zain al-Yamani al-Syafi’i
 • Syaikh Muhammad Alwi al-Maliki
 • Syaikh ‘Awadl al-Zubaidi, al Makki
 • Syaikh Shalih al-Ja’fari
 • Syaikh Ahmad Hamadah al-Syafi’i al-Naqsyabandi, murid dari Syaikh Muhammad Amin al-Baghdadi
 • Syaikh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim al-Hanafi al-Syadzili

Karya-Karya Syaikh Ali Jum’ah, di antaranya adalah:

 1. al-Mustalah al-Usuli wa al-Tatbiq ‘ala Tarif al-Qiyas / المصطلح الأصولي والتطبيق على تعريف القياس
 2. al-Hukm al-Shar’i ‘inda al-Ushuliyyin / الحكم الشرعي عند الأصوليين
 3. Atsr Dhihab al-Mahal fi al-Hukm / أثر ذهاب المحـل في الحكم
 4. al-Madkhal li-Darasah al-Madhahib al-Fiqhiyyah / المدخل لدراسة المذاهب الفقهية الإسلامية
 5. ‘Alaqah Ushul al-Fiqh bi al Falasifah / علاقة أصول الفقه بالفلسفة
 6. al-Nashkh ‘inda al-Ushuliyyin / النسخ عند الأصوليين
 7. al-Ijma’ inda al-Ushuliyyin / الإجماع عند الأصوليين
 8. ‘Aliyat al-Ijtihad / آليات الاجتهاد
 9. al-Imam al-Bukhari / الإمام البخاري\
 10. al-Imam al-Syafi’i wa Madrasatuhu al-Fiqhiyyah / الإمام الشافعي ومدرسته الفقهية
 11. al-Awamir wa al-Nawahi / الأوامر والنواهي
 12. al-Qiyas ‘ind al-Usuliyyin / القياس عند الأصوليين
 13. Qaul al-Shahabi / قول الصحابي
 14. al-Makayil wa al-Mawazin / المكاييل والموازين
 15. al-Thariq ila al-Turats al-Islami / الطريق إلى التراث
 16. al-Kalim al-Tayyib vol. 1 / الكلم الطيب.. فتـاوى عصرية
 17. al-Kalim al-Tayyib vol. 2 / الكلم الطيب.. فتـاوى عصرية
 18. al-Din wa al-Hayah / الدين والحياة.. فتاوى معاصرة
 19. al-Jihad fi al-Islam / الجهاد في الإسلام
 20. Syarh Ta’rif al-Qiyas / شرح تعريف القياس
 21. al-Bayan limaa Yughsyalu al-Adzhan / البيان لما يشغل الأذهـان.. 100 فتـوى
 22. Sayyidina Muhammad Rasulillah lil-Alamin / سيدنا محمد رسول الله للعالمين
 23. Simat al-‘Ashr / سمات العصر.. رؤية مهتم
 24. al-Fatawa wa Dar al-Ifta al-Mishriyah / الفتوى ودار الإفتاء المصرية
 25. Fatawa al-Imam Muhammad ‘Abduh / فتـاوى الإمام محمد عبده (اعتنى بجمعه واختياره وقدم لـه
 26. Haqiqatul Islam / حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين (بالاشتراك
 27. Qadliyah Tajdid Ushul al-Fiqh / قضيـة تجديد أصول الفقه
 28. Sabilal Mubtadi-in / سبيل المبتدئين شرح منازل السائرين
 29. Al Wahyu / الوحي – القرآن الكريم
 30. al-Thoriq ila Allah / الطريق إلى الله
 31. al-Nabi Shallallahu ‘Alayhi wa Sallam / النبي صلي الله عليه وسلم
 32. Taisir al-Nahj / تيسير النهج في شرح مناسك الحج
 33. al-Mar’ah fi al-Hadarah al-Islamiyyah / المرأة في الحضارة الإسلامية
 34. Qadhiyah Tajdid Ushul al-Fiqh / قضايا المرأة في الفقه الإسلامي
 35. al Ma’ah baina Inshaf al-Islam wa Syubuhat al-Akhr / المرأة بين إنصاف الإسلام وشبهات الآخر
 36. Dan masih banyak lagi
Baca Juga:  Kisah Imam Ghazali Berguru pada Tukang Sepatu

Demikianlah sedikit kisah dan biografi syaikh Ali jum’ah. Kehidupan yang penuh dengan berkah, terisi dengan berbagai kegiatan yang menambahkan ilmu serta amalnya. Semoga biografi beliau bisa menjadi inspirasi bagi muslim-muslim lainnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here